Студенту

З усіх дисциплін закріплених за кафедрою ЗВ розроблені робочі програми згідно навчальних планів і відповідно до вимог Болонського процесу із врахуванням кредитно-модульної системи навчання.

За кафедрою «Технології і обладнання зварювального виробництва» закріплено:

19 – дисциплін для бакалаврату;

10 – дисциплін для спеціалістів;

6 – дисциплін для магістрів.

Крім того, за кафедрою закріплено дисципліни:

-«Основи охорони праці» – для 11 напрямків;

– «Охорона праці в галузі» – для 4 спеціальностей;

– консультації з розділу «Охорона праці» в дипломних проектах для студентів з 3-х спеціальностей.

Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» з спеціальності «Технологія та устаткування зварювання», розроблений відповідно до вимог нормативних документів. Навчальні плани розроблені згідно ОКХ і ОПП і затверджені Вченою Радою університету і підписані проректором з навчальної роботи Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя та відображають навчальні елементи, згідно з якими розроблено робочі програми і модульні контрольні роботи, що дозволяють оцінювати рівень знань студентів.

Робочі програми складені відповідно до анотацій дисциплін згідно освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Зварювання» з спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» та спеціальності “Прикладна механіка”.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються спеціалістам і магістрам виконано на базі затверджених освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців.

Лабораторні роботи, практичні заняття і курсове проектування забезпечені біля 100 % методичними вказівками. Спеціальні дисципліни забезпечені підручниками і посібниками на 100 %, а україномовними – на 70 %.

Викладачами кафедри з усіх дисциплін складені конспекти лекцій. Протягом останніх 2 років кафедрою видано і перевидано біля 30 методичних вказівок машинописним способом, а доцентом Гуриком О.Я. видані типографським способом в 2007 році – методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи охорони праці».

Кваліфікаційні характеристики спеціальності, навчальні плани і програми відповідають діючим вимогам Міністерства освіти і науки. Робочі програми з фундаментальних та спеціальних дисциплін узгоджені між собою. Підготовлені методичні матеріали переводяться в електронний варіант і передаються в бібліотеку університету.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека з її фондами, періодичні видання та електронні впровадження в навчальний процес сучасних технологій, а також запровадження дистанційної форми навчання.

На кафедрі належним чином ведеться та оформляється вся необхідна документація.

Кафедрою «Технології і обладнання зварювального виробництва» розроблена власна концепція наскрізної практичної підготовки студентів, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Мін. освіти України від 08.04.1993 р.). Дана концепція включає ряд послідовних етапів: на першому етапі професійна підготовка через систему Професійно-технічних училищ, де студенти отримують на практичних заняттях в зварювальних майстернях ВПУ – 1 практичні навики по ручному дуговому зварюванні, а в кінці 1-ого курсу здають кваліфікаційний іспит з присвоєнням робітничої професії електрозварника ручного дугового зварювання ІІ-ІІІ розряду. Після 1-го курсу проходять на протязі 4-х тижнів навчально-ознайомчу практику на робочих місцях електрозварника на підприємствах м. Тернополя з метою закріплення набутих у ВПУ – 1 практичних навиків. Після ІІІ-го курсу студенти проходять технологічну практику на протязі 4-х тижнів, в 10-ому семестрі в березні-квітні місяці переддипломну – на протязі двох тижнів.

Переддипломну   практику  студенти   проходять  як  на  підприємствах  м. Тернополя: ВАТ «Техінмаш», ВАТ «Ватра», так і за межами м. Тернополя і області,  а   саме:  «Каховський   завод  електрозварювального  устаткування»  м. Каховка, ВАТ «Луцький автомобільний завод» м. Луцьк, ВАТ «Івано-Франківський арматурний завод» м. Івано-Франківськ, «Вагонобудівний завод» м. Кременчук Полтавської обл. та інші.

Магістри проходять науково-дослідницьку практику в лабораторіях університету.

Затверджені теми дипломних проектів і випускних робіт магістрів видаються студентам за 2-3 місяці до проходження практики. Керівниками переддипломної і науково-дослідницької практик, а також керівниками випускних кваліфікаційних робіт магістрів являються ведучі доценти кафедри