Головні наукові публікації

 

Baranovsky V.M., Pankiv M.R., Potapenko M.V. Mathematical model of functioning of the conveying and cleaning system / Науковий вісник НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К.: Вид. центр НУБіП України, 2017. – Вип. 258. – С. 168–176.

Baranovsky V.M., Potapenko M.V. Theoretical analysis of the technological feed of lifter root crops / INMATEH – Agricultural Engineering. – Bucharest : National Institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry, 2017.– Vol. 51. – No. 1/2017. – P. 29–38.
Барановський В.М., Потапенко М.В. Експериментальні дослідження процесу роботи комбінованого очисника / Електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України». – № 66 (Квітень), 2017. Режим доступу до журн. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/339.
О.А.Колесник, О.Я.Гурик, А.І.Пік, М.І.Клендій, С.Л.Мельничук. Обгрунтування параметрів піднімально-транспортної лебідки. Міжвузівський збірник ,,Наукові нотатки”. Випуск 57. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – С.88-93.
І.В.Коваль Дослідження характеру руйнування твердих сплавів на полікарбідній основі в умовах термоциклічних навантажень / І.В.Коваль, Л.Г.Бодрова, Г.М.Крамар, С.Ю.Мариненко, Я.О.Ковальчук // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Луцьк, 2017. Випуск № 59. С.144-148
2016

Prokofiev A.S. Calculation of a two-layer billet of spherical bottoms for pressure vessels /Prokofiev A.S., Gubatyuk R.S., Muzhichenko A.F., Baranovsky V.M.// The Paton WELDING JOURNAL. Kiev, E.O. Paton Elektric Welding Institute of the NAS of Ukraine. August 2016. – № 8/2016. – Pg. 55–59

Baranovsky V.M., Pankiv M.R., Tesljuk V.V. Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops / Innovative solutions in modern science. – Dubai : Center for international cooperation TK Meganom, LLC. – 2016. – № 8(8). – Р. 70–80.
Барановский В.Н., Скальський О.Ю., Потапенко М.В. Агробиологические и физико-механические характеристики цикория корневого / Механизация и электрификация сельского – С. 158–162.хазяйства : межвед. тематич. сб. – РУП Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. – Минск, 2016. – Вып. 50. – Т. 1.
Барановський В.М., Пулька Ч.В., Паньків М.Р., Теслюк В.В. Енергоощадний спосіб збирання гички коренепродів / Всеукраїнський науково-технічний журнал, «Техніка, енергетика, транспорт АПК», №3(95), 2016 р. с.21-26.
Шейченко В.О., Барановський В.М., Анеляк М.М., Кузьмич А.Я. Інтенсифікація процесу збирання насіння багаторічних трав / Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця : ВНАУ. – 2016. – № 2 (94). – С. 12–16.
Теслюк В.В.,Барановський В.М.,Ікальчик М.І., Шведик М.С. Моделювання технології і технічних засобів для передпосівного обробітку грунту під сівбу цукрових буряків / Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій в агропромисловому виробництві : зб. мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27 жовтня 2016 р., м. Ніжин) / За наук. ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2016. – С. 141–146.
Теслюк В.В., Барановський В.М. Наукові передумови техніко-технологічного забезпечення виробництва біопрепарату захисту рослин / Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій в агропромисловому виробництві : зб. мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27 жовтня 2016 р., м. Ніжин) / За наук. ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2016. – С. 147–151.
Теслюк В.В., Барановський В.М., Ікальчик М.І. Обгрунтування технологічного процесу збирання кормових буряків / Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій в агропромисловому виробництві : зб. мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27 жовтня 2016 р., м. Ніжин). – Ніжин, 2016. – С. 14–19.
Герасимчук Г.А., Барановський В.М., Виговський А.Ю., Потапенко М.В., Скальський О.Ю. Основи розробки робочих органів комбінованих систем коренезбиральних машин – К.: ЦП Компринт, 2016. – 286 с.
Прокофьев А.С., Губатюк Р.С., Мужиченко А.Ф., Барановский В.Н. Расчет двухслойной заготовки сферических днищ для сосудов высокого давления / Междун. науч.-техн. и проиводств. журнал «Автоматическая сварка». –2016. – ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, МА «Саварка». – № 8 (755). – С. 58–62
Барановский В.Н., Теслюк В.В. Способ и устройство для энергосберегающей технологии уборки ботвы корнеплодов / Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельськохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии: мат. межд. науч.-практ. конф. – Минск, 19-21 октября 2016 г. – РУП Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. – Минск, 2016. – Т.1. – С. 106–110.
Теслюк В.В., Барановський В.М., Григорюк І.П. Теоретичне та експериментальне обгрунтування мікобіопрепаратів в захисті рослин / Сучасні тенденції розвитку техніки та – С. 152–156.технологій в агропромисловому виробництві : зб. мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27 жовтня 2016 р., м. Ніжин) / За наук. ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2016.
Барановський В.М.,Скальський О.Ю. Аналіз конструктивно-технологічних аспектів функціонування копачів коренеплодів/Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – – С. 146–154.Dubai, 2016. – № 1(1).
Барановський В.М. Потапенко М.В.Вдосконалення очисних систем вороху коренеплодів цикорію/Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2016. – № 1(1). – Р. 138–146.
Барановський В.М., Теслюк В.В. Дослідження механічної підготовки сировини до біотехнології екстракції грибних полісахаридів для виробництва мікобіопрепаратів// Науковий вісник НУБіПУ. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К., 2016. – Вип. 241. – С. 111–116.
Теслюк В.В., Барановський В.М., Спічак В.С. Концептуальні основи біотехнології виробництва мікобіопрепаратів із плодових тіл грибів//Науковий вісник НУБіПУ. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К., 2016. – Вип. 241. – С. 26–31
Гурик О.Я., Навроцька Т.Д., Клендій М.І. Шнековий патрон з гвинтовими затискними елементами// Вісник ХНТУ с/г ім. П.Василенка. Випуск № 168 “Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнанняя у ремонтному виробництві”. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 104-108.
Кравченюк Х. Ю. Формування біоплівки E. coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321, залежно від шорсткості поверхні / Х. Ю. Кравченюк, М. Д. Кухтин, В. В. Лазарюк // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2016. – №1(56). – С. 95 – 100.
Коваль І.В. Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі TiC-VC-нано WC / І.В. Коваль, Ю.В. Обух, Л.Г. Бодрова [ БП Русин, ГМ Крамар, СЮ Мариненко] // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – №2 – С. 72-75.
Автоматизований метод оцінки параметрів  мікроструктури  твердих сплавів  на основі TiC-VC- нано WC / Коваль І.В., Обух Ю., Бодрова Л.Г., Русин Б.П., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю. // Фізико-хімічна механіка матеріалів №2, 2016 /с.72-75.
Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load / Mykola Pidgursky, Yuri Rudyak, Leonid Voitovich, Oksana Kushchak // Вісник ТНТУ. — Тернопіль: ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 40–46. — (Механіка та матеріалознавство).
Пулька Ч.В. Исследование технологии индукционной наплавки с использованиеммеханической вибрации / Ч.В. Пулька, М.І. Підгурський,  В.С. Сенчишин, М.В. Шарик //Вісник ДДМА: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – № 2 (38). – С. 202-205.
Макаренко Н.О. Порівняльний аналіз тенденцій розвитку світової та польської вищої освіти / Макаренко Н.О., Підгурський М.І., Кенс О.М., Мачинський А., Бжозовський К., Ковалевський С.В. // Вісник ДДМА, №3(39). – 2016. – С.120-124.
Бортник І.М. Довбуш Т.А. Підгурський М.І.  Сташків М.Я.  Дослідження впливу стисненого кручення на міцність зварного з єднання елементів рами розкидача твердих органічних добрив Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 170. “Технічні системи і технології тваринництва”. – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2016. – 246с.
Підгурський М.І., Слободян В.В. Дослідження напружено-деформівного стану та граничних навантажень перфорованих балок метолом скінчених елементів // Збірник наук. праць “Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне. – Вип. 30. -2016  С. 219-225.
Підгурський М.І., Стасюк І.В. Дослідження напружено-деформівного стану та раціоналізація форми великопролітної арки // // Збірник наук. праць “Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне. – Вип. 30. – 2016 С. 226-232.
Барановський В.М., Пулька Ч.В., Паньків М.Р., Теслюк В.В. Енергоощадний спосіб збирання гички коренепродів / Всеукраїнський науково-технічний журнал, «Техніка, енергетика, транспорт АПК», №3(95), 2016 р. с.21-26.
Пулька Ч.В. Исследование технологии индукционной наплавки с использованиеммеханической вибрации / Ч.В. Пулька, М.І. Підгурський,  В.С. Сенчишин, М.В. Шарик //Вісник ДДМА: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – № 2 (38). – С. 202-205.
Пулька Ч.В. Пам”яті О.М. Шаблія// Журнал “Сварщик”. – 2016. – №1. – С. 11.
2015

Барановський В.М. Structural model of adapted machine for harvesting root crops//Матер. межд. науч. конф. XXXVI CIOSTA&CIGR Section V Conference «Экологически дружественное сельское и лесное хозяйство для будущих поколений», 26-28 мая 2015 г. – Санкт-Петербург-Пушкин : СПГАУ, 2015. – С. 217–220.

Ch.V. Poulka , O.N. Shably, V.N. Baranovsky, V.S. Senchishin, V.Ya Gavrilyuk. Ways of updating the technology of induction of surfacing. The Paton Welding Journal, May-June 2015. № 5-6. – P. 59-62.
Пулька Ч.В., Барановський В.М.,Сенчишин В.С., Гаврилюк В.Я., Шарик М.В. Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків // Електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України». http://nd.nubip.edu.ua.  – № 8 (57), 2015.
Барановський В.М. Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин // Науковий журнал. Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2015. – Т. 4 (80). – С. 111–118.
Ч.В. Пулька, В.М. Барановський, В.Я. Гаврилюк, В.С. Сенчишин. Математична модель оптимальних енерговитрат індукційного наплавлення// Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, Серія “Техніка та енергетика АПК”, Київ, 2015. –  № 226. – С. 386-392.
Барановский В.Н. Методы применения контактной точечной сварки в сельскохозяйственном машиностроении/Lucrari stiintifice, UASM. – Chisinau: Centrul editorial UASM, 2015. – Vol.45. – C. 191–195
Стельмах І.С., Герасимчук Г.А., Барановський В.М. Перспективи використання методу плазмового зварювання для відновлення культиваторних лап//Наукові нотатки. Міжвузівський зб. (за галузями знань «Технічні науки»). – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – Вип. 51 (липень-серпень). – С. 182–185.
Пулька Ч.В., Барановський В.М.,Сенчишин В.С., Гаврилюк В.Я.,Шарик М.В.Потокова лінія для виготовлення тонких дисків // Наукові нотатки. Міжвузівський зб. «Технічні науки». – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – Вип. 52. – С. 8–11.
Барановський В.М.,Виговський А.Ю.,Сторожук І.М.,Паньків В.Р.Розрахунок параметрів робочих органів гичкозбиральних машин. – К. : Аграр Медія Груп, 2015. – 242 с.
Лопата Л.А., Николайчук В.Я.,Чиграй С.Л., Барановский В.Н. Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием //Проблеми трибології. Міжн. наук. журнал. – Хмельницький : Хмельницький нац.ун-т. – 2015. – № 4. – С. 92–98
Онищенко В.Б., Теслюк В.В., Барановський В.М. Апарат для локального внесення біологічно активних добрив // Науковий вісник НУБіПУ. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К. : НУБіП України, 2015. – Вип. 196. – Ч. 2. – С. 278–284
Пулька Ч.В., Шаблій О.М., Барановский В.Н., Сенчишин В.С.  Пути совершенствования технологии индукционной наплавки тонких стальных дисков // Междун. науч.-техн. и проиводств. журнал «Автоматическая сварка». -2015. – № 5-6 (742). – С. 64-67.
Шаблий О.Н. Математическая модель для определения температурного поля при наплавке деталей заливкой жидкого металла, когда температура не превышает температуру точки Кюри [Текст] / О.Н Шаблий, О.И. Король, Л.И. Цымбалюк, М.С. Базар // – Л.: Журнал „Индукционный нагрев” – №28 (2015). С. 34 – 40.
Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму при точінні / Мариненко С.Ю., Коваль І.В.,Крамар Г.М., Бодрова Л.Г. // Тернопіль: вісник ТНТУ № 3 (79), 2015, – С. 95-102.
Igor Okipnyi, Pavlo Maruschak, Olegas Prentkovskis. Structural-hierarchical mechanism for cracking reactor steel after preliminary thermomechanical loading // Solid State Phenomena. – Vols. 220-221. – 2015. – pp 720-724.
Rudiak J., Pidhurskyi M. Investigation of the Strength of Multilayer Structures of Transparent Dielectrics by the Optical Methods // Materials of Science, 2015. -v. 51. – Issue 2/ – PP/ 218-222.
Барановський В.М.,Підгурський М.І.,Герасимчук Г.А.Функциональная математическая модель процесса работы адаптированной корнеуборочной машины / Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : мат. межд. науч.-практ. конф. (Минск, 21-22 октября 2015 г. – РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. – Минск, 2015. – Т.1. – С. 68–75.
Рудяк Ю.А., Підгурський М.І. Дослідження міцності багатошарових структур із прозорих діалектриків оптичними метолами / Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2015. – Т. 51. – № 2. – С. 68-71.
Ю. Рудяк, Н. Пидгурский. Оптические методы механики твердого тела / ISBN: 978-3-659-69350-2.Германия: Издательство LAMBERT Academic Publishing. 2015. – 121 с.
V.S. Senchishin, Ch.V. Pulka. Calculation of size of structural constituents of metal deposited by induction method with application of mechanical vibration. The Paton Welding Journal № 8.- 2015. – P. 31-34.
Ch.V. Poulka , O.N. Shably, V.N. Baranovsky, V.S. Senchishin, V.Ya Gavrilyuk. Ways of updating the technology of induction of surfacing. The Paton Welding Journal, May-June 2015. № 5-6. – P. 59-62.
Пулька Ч.В., Барановський В.М.,Сенчишин В.С., Гаврилюк В.Я., Шарик М.В. Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків // Електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України». http://nd.nubip.edu.ua.  – № 8 (57), 2015.
Ч.В. Пулька, В.М. Барановський, В.Я. Гаврилюк, В.С. Сенчишин. Математична модель оптимальних енерговитрат індукційного наплавлення// Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, Серія “Техніка та енергетика АПК”, Київ, 2015. –  № 226. – С. 386-392.
Пулька Ч.В., Барановський В.М.,Сенчишин В.С., Гаврилюк В.Я.,Шарик М.В.Потокова лінія для виготовлення тонких дисків // Наукові нотатки. Міжвузівський зб. «Технічні науки». – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – Вип. 52. – С. 8–11.
В.С. Сенчишин, Ч.В. Пулька Ч.В. Расчет размеров структурных составляющих наплавленного индукционным способом металла с наложением механической вибрации // Междун. науч.-техн. и проиводств. журнал «Автоматическая сварка». – 2015. – № 8. – С. 34-37.
Пулька Ч.В., Шаблій О.М., Барановский В.Н., Сенчишин В.С.  Пути совершенствования технологии индукционной наплавки тонких стальных дисков // Междун. науч.-техн. и проиводств. журнал «Автоматическая сварка». -2015. – № 5-6 (742). – С. 64-67.
2014

В.М. Барановський, Труханська О.О. Експериментальні дослідження процесу відминання гички від коренеплодів / Міжнародний науковий журнал  «Науковий огляд». – № 6 (7). – http://www.naukajournal.org, 2014. – С. 79–83 «російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»)

Барановський В.М. Математична модель інтенсифікації процесу відокремлення домішок від коренеплодів / В.М. Барановський // Науковий вісник НУБіПУ. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К. : НУБіП України, 2014. – Вип. 196. – Ч. 1. – С. 196–204.
Теслюк В.В., Дубровін В.О., Барановський В.М., Дукач В.В. Дослідження подрібнення грибів для виробництва мікобіопрепаратів.  Вісник ЖНАЕУ. – № 2 (45). – Т. 4. – Ч. 1. – Житомир, 2014. – С. 322–328.
Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин. Науковий журнал. Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 2 (74). – С. 106–113.
Барановськи В.М., Дубчак Н.А., Теслюк В.В., Паньків М.Р., Онищенко В.Б. Основи розробки комбінованих очисних систем коренезбиральних машин. Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 176 с.
В.В. Теслюк, В.М. Барановський, А.М. Конфета Секундна подача вороху коренеплодів вібраційним копачем // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного у-ту «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». К.-Подільський : ПДАТУ, 2014. – С. 130–134.
В.Н. Барановский, Онищенко В.Б., Сторожук И.М. Экспериментальные исследования пассивного дообрезчика остатков ботвы. // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. : в 2 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2014. – Вып. 48. – Т. 1. – С. 177–184.
В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків, В.В. Теслюк, В.Б. Онищенко Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин [Монографія] / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків, В.В. Теслюк, В.Б. Онищенко. – Тернопідь. : ТНТУ, 2014. – 352 с.
Особливості технології відновлення шліцевих поверхонь валів/ Крук В.В., Фльонц О.В., Гурик О.Я., Диня В.І./Вісник ХНТУ с/т імю П.Василенка. Випуск № 146 “Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві”. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С.58-61.
Король О.І., Дослідження питомої потужності теплових джерел при відновленні експлуатаційних властивостей циліндричних деталей [Текст] / Король О.І., Шаблій О.М., Цимбалюк Л.І.,  Базар М.C. Свідоцтво про авторське право на твір (статтю) зареєстровано №56112, від 19.08.2014р.
Базар М.С. Дослідження сили струму в індукторі індукційного нагрівального приладу  [Текст] / Базар М.С., Шаблій О.М., Пулька Ч.В.,  Цимбалюк Л.І., Король О.І.  Свідоцтво про авторське право на твір (статтю)зареєстровано №55968, від 07.08.2014р.
Король О.І. Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми [Текст] / Король О.І. // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – №3 – 2014 –C.223-231.
Шаблій О.М. Математичне модель дослідження температурного поля при  індукційному наплавленні  циліндричних деталей [Текст] / Шаблій О.М., Михайлишин М.С., Король О.І., зареєстровано №57110, від 17.11.2014р.
Михайлишин М.С., Шаблій О.М., Король О.І. Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлення експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми [Текст] / Михайлишин М.С., Шаблій О.М., Король О.І. // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – №4 – 2014 –C.233-250.
Король О.І. Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми [Текст] / Король О.І., Шаблій О.М., Цимбалюк Л.І.,  Базар М.C. Свідоцтво про авторське право на твір (статтю) зареєстровано №55280, від 13.06.2014р.
Лазарюк В. В. Особливості високотемпературного окислення твердого сплаву (Ti, Nb)C-Ni-Cr-Al//Збірник праць: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред.: М. Андрейчин, ред. тому: П. Ясній. – Тернопіль : Астон, 2014. Т. 9. – С. 119-132.
Bodrova L. Relationship between the structure and properties of polycarbide based hard alloys with nano-wc addings / Igor Koval, Dr Lyudmyla Bodrova, Dr Halyna Kramar, Dr Olena Mul, Dr Sergiy Marynenko // Euro PM-2014, Powder Metallurgy European Congress and Exibition, Vienna, september,2014 (EPMA, vol.3, pp 5)
Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу /В.Мастенко,Б.Татарин, М.Підгурський, С.Мариненко/Вісник ТНТУ.-Тернопіль: ТНТУім. І.Пулюя, 2014. – № 3(75).- С. 132.
C. Ю. Мариненко. Особливості паяння маловольфрамових твердих сплавів / C. Ю. Мариненко, Г. М. Крамар // Прогресивні технології і системи машинобудува. – Донецьк: Міжнародний збірник наукових праць. – 2014. – № 1 (47). – С. 196–200.
I.B. Okipnyi, P.O. Maruschak, V.I. Zakiev, V.S. Mocharskyi. Fracture Mechanism Analysis of the Heat-Resistant Steel 15Kh2MFA(II) After Laser Shock-Wave Processing // Journal of Failure Analysis and Prevention. – 2014. – P. 668 – 674.
Ясній П.В. Вплив експлуатаційних факторів на деформування і руйнування корпусних реакторних сталей: монографія / Ясній П.В., Окіпний І.Б., Гуцайлюк В.Б. – Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя: Тернопіль. 2014, – 182 с.
М. Підгурський, М. Внук. Внесок С.П. Тимошенка у розвиток світової інженерної науки та освіти/ Збірник праць НТШ “Сучасні проблеми техніки і технології”. – Тернопіль: ТзОВ “Видавництво Астон”, 2014. – Т. 9. – С. 37-47.
Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу /В.Мастенко,Б.Татарин, М.Підгурський, С.Мариненко/Вісник ТНТУ.-Тернопіль: ТНТУім. І.Пулюя, 2014. – № 3(75).- С. 132.
Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин. Науковий журнал. Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 2 (74). – С. 106–113.
Підгурський М.І. Оцінка коефіцієнтів інтенсивності напружень для тріщин у двотаврових балках// Зб. наук. статей “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій – Львів: Коментар, 2014. – Вип. 10. – С. 83-94.
Ю.Рудяк, М.Підгурський Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами/ Вісник ТНТУ, 2014. – № 1 (73). – С. 18-29.
В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків, В.В. Теслюк, В.Б. Онищенко Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин [Монографія] / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків, В.В. Теслюк, В.Б. Онищенко. – Тернопідь. : ТНТУ, 2014. – 352 с.
Poulka Ch.V., Gavrilyuk V.Ya., Senchishin V.S. Improving induction surfacing equipment and technology. Welding International, Vol. 28. No 4., 2014. – P. 320-323.
Пулька Ч.В., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С., Гордань Н.Г. Влияние частоты тока на свойства наплавленного металла при индукционной наплавке. –  Технологические системы, №2 (67).-2014р.-С. 75-80.
Базар М.С. Дослідження сили струму в індукторі індукційного нагрівального приладу  [Текст] / Базар М.С., Шаблій О.М., Пулька Ч.В.,  Цимбалюк Л.І., Король О.І.  Свідоцтво про авторське право на твір (статтю)зареєстровано №55968, від 07.08.2014р.
Шаблій О.М., Пулька Ч.В., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С. Режими індукційного наплавлення деталей із врахуванням використання теплових і електромагнітних полів. –  Вісник ТНТУ №1.– 2014. – С. 109-118
Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу /В.Мастенко,Б.Татарин, М.Підгурський, С.Мариненко/Вісник ТНТУ.-Тернопіль: ТНТУім. І.Пулюя, 2014. – № 3(75).- С. 132.
2013

Теслюк В.В. Сторожук І.М. Барановський В.М. Аналіз процесу різання головок коренеплодів пасивним ножем  Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. –Вип. 17 (31). – Книга 1. «Сільськогосподарська техніка – ХХІ: випробування, прогнозування конструювання». – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2013 р. – С. 375-384

Дубровин В. Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины / В. Дубровин, Г. Голуб, В. Барановский, В. Теслюк // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – LUBLIN-RZESZOW, 2013. – Vol. 15. – № 3. – С. 243- 255
Д.Г. Войтюк. Обгрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника вороху кормових буряків [Монографія] / Д.Г. Войтюк, А.Ю. Виговський, В.М. Барановський, В.В. Теслюк. – К. : Аграр Медіа Груп, 2013. – 226 с.
Барановський В.М. Результати експериментальних досліджень кута відбивання коренеплодів / В.М. Барановський, О.О. Труханська // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – №. 12 (75). – С. 37–47
Мельничук М. Технологические основы получения и применения грибных полисахаридов в органическом земледелии / В. Дубровин, Г. Голуб, В. Теслюк, В. Барановский // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – LUBLIN-RZESZOW, 2013. – Vol. 15. – № 4. – С. 8-14
Король О.І., Визначення  температурного поля в колесі в залежності від питомої потужності джерел нагріву [Текст] / Король О.І., Шаблій О.М., Береженко Б.М., Цимбалюк Л.І., Базар М.C. зареєстровано №50133, від 10.07.2013 р.
Шаблій О.М., Визначення  температурного поля після попереднього нагрівання колеса і заливки в тигель розплавленого металу [Текст] / Шаблій О.М., Цимбалюк Л.І., Король О.І., Базар М.C., Береженко Б.М Свідоцтво про авторське право на твір (статтю)зареєстровано №49553, від 05.06.2013р.
Пулька Ч.В. Экспериментальные исследования температурного поля при индукционной наплавке тонких плоских деталей с использованием теплового и электромагнитного экранов / Пулька Ч.В., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С., Базар М.С., Береженко Б.М.// Журнал “Индукционный нагрев” (Санкт-Петербург)№25( 2013). – С.30-33.
Король О.І., Визначення  температурного поля в колесі в залежності від питомої потужності джерел нагріву [Текст] / Король О.І., Шаблій О.М., Береженко Б.М., Цимбалюк Л.І., Базар М.C. зареєстровано №50133, від 10.07.2013 р.
Шаблій О.М., Визначення  температурного поля після попереднього нагрівання колеса і заливки в тигель розплавленого металу [Текст] / Шаблій О.М., Цимбалюк Л.І., Король О.І., Базар М.C., Береженко Б.М Свідоцтво про авторське право на твір (статтю)зареєстровано №49553, від 05.06.2013р.
Базар М.С., Моделювання енергії магнітного поля при проектуванні індукційних нагрівальних приладів   [Текст] / Базар М.С., Шаблій О.М., Пулька Ч.В.,  Цимбалюк Л.І., Король О.І. зареєстровано №50204, від 15.07.2013 р.
Шаблий О.Н. Определение тепловой мощности индукционных нагревательных приборов. [Текст] / О.Н Шаблий, М.С. Базар, Ч.В. Пулька, Л.И. Цымбалюк, О.И. Король // – Л.: Журнал „Индукционный нагрев” – №25 (2013). С. 34 – 40.
О.Рокіцький. Експозиція кімнати-музею Івана Пулюя в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя / О.Рокіцький, Н.Рокіцька, В.Лазарюк // Збірник праць наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка.- Т.8.- 2013.- С.415-421.
Підгурський М.І. Потенціал та перспективи енергозабезпечення України /Збірник наукових праць VІІІ-го міжнародного симпозіуму “Проблеми інтеграції науково-освітнього інетелектувального потенціалу  в державотворчому процесі Україна – Туреччина” 12-14 червня 2013 року / Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – С.508-513.
Pulka Ch.V., Senchishin V.S., Gavrilyuk V.Ya., Bazar M.S. Influence of technological schematics of induction surfacing on stability of deposited layer thickness. The Paton Welding Journal, April 2013, №4, p. 61-63.
Пулька Ч.В. Влияние вибрации на структуру и свойства металла наплавленного индукционным методом / Пулька Ч.В., Шаблій О.М., Сенчишин В.С., Шарик М.В., Гордань Г.Н. // Автомат. сварка №1, 2013 р. С. 27-29.
Пулька Ч.В. Влияниетехнологических схем индукционнойнаплавки на стабильностьтолщинынаплавленногослоя / Пулька Ч.В., Сенчишин В.С., Гаврилюк В.Я., Базар М.С.// Автоматическая сварка №4. – 2013. – С. 65-67.
Базар М.С., Моделювання енергії магнітного поля при проектуванні індукційних нагрівальних приладів   [Текст] / Базар М.С., Шаблій О.М., Пулька Ч.В.,  Цимбалюк Л.І., Король О.І. зареєстровано №50204, від 15.07.2013 р.
Шаблий О.Н. Определение тепловой мощности индукционных нагревательных приборов. [Текст] / О.Н Шаблий, М.С. Базар, Ч.В. Пулька, Л.И. Цымбалюк, О.И. Король // – Л.: Журнал „Индукционный нагрев” – №25 (2013). С. 34 – 40.
Пулька Ч.В. Экспериментальные исследования температурного поля при индукционной наплавке тонких плоских деталей с использованием теплового и электромагнитного экранов / Пулька Ч.В., Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С., Базар М.С., Береженко Б.М.// Журнал “Индукционный нагрев” (Санкт-Петербург)№25( 2013). – С.30-33.